Iyun: 3 Weeks

The Foundation of the Mitzvah of
Building the Holy Temple
The definition of the mitzvah of building the Temple, its substance and its purpose

In stock

Contact us for more information.

בין המצרים
ביסוד מצות בנין בית המקדש
אם יסודה משום השראת השכינה או משום עבודת הקרבנות

׳ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם׳. מלשון הכתוב אכן מבואר כי ממטרות מצות בנין המקדש הוא השראת השכינה למטה בעולם. יחד עם זאת אמנם מסתבר כי המצוה כוללת גם רובד נוסף – עשיית בית מוכנה להקרבת הקרבנות. ונשאלת השאלה – מהו איפוא ׳עיקר׳ מטרת בנין המקדש; השראת השכינה או עבודת הקרבנות? בשיעור שלפניכם נגלה כי חקירה השקפתית זאת היא הבריח התיכון המבריח בין סוגיות שונות בעניני המקדש – האם מצות עשיית כלי המקדש כלולה היא במצות הבנין הוא שמא היא מצוה בפני עצמה? האם מצות בנין המקדש היא חובת גברא של כל יחיד או שמא היא חובת הציבור? מי יבנה בית המקדש השלישי; מלך המשיח או שיבוא מוכן מן השמים? וגם – המסתעף מכל זה לענין בנין בית הכנסת בזמן הזה. ׳שיבנה בית המקדש׳.

To read more about the IYUN series, click here.