Iyun: High Holidays

In stock

Contact us for more information.

ימים נוראים
ביסוד מצות התשובה
אם התשובה היא מצוה חיובית או דבר שברשות והמסתעף

ימים נוראים באופק ורוח התשובה כבר מרחפת באויר – ׳שובה ישראל עד ה׳ אלקיך׳. מעניין אמנם כי לכמה שיטות אין ׳מצות׳ התשובה נמנית במנין המצוות. האומנם אין ענין התשובה נחשב למצוה חיובית בתורה? הדרישה והעיון אחרי התשובה לשאלה יסודית זאת – אם התשובה היא מצוה חיובית או דבר שברשות –מביאה אותנו לעמוד גם על מקורה, מהותה והגדרתה של מצות התשובה. מהי אכן ׳תשובה׳? היכן זה מתחיל, והיכן זה מסתיים? מה יש לעשות בדיוק כדי שייחשב ל׳תשובה׳ נכונה, אפילו אם רק בסיסית ביותר? השיעור שלפניכם, המהווה בעצם פתיחה יסודית ומקיפה לשערי התשובה ממבט תלמודי-הלכתי, מנתח את שלשת השיטות במהות מצות התשובה והגדרתה: מצוה חיובית; דבר שברשות; או שמא – ׳מצוה ואינה מצוה׳. תשובה לתשובה.

To read more about the IYUN series, click here.